Applications for the Jesus College Seren Summer School 2020 are now closed!

Jesus College Seren Summer School 2020


>>>>>>>>>>>
11th May 2020: Covid-19 Update
Following our last update on 2nd April, we can now advise further regarding delivery of the Jesus College Seren Summer School 2020. Due to the associated health risks of running this as a residential school, we have with regret taken the decision to remove the residential element of the programme. Even if current Government restrictions have eased or lifted prior to the School’s scheduled date, we do not believe such a large gathering at the College – where space and provision for social distancing is limited – would be safe or appropriate. Although this is a sad decision for the College, especially the Access & Outreach team, the health and safety of Summer School delegates, Jesus College staff and Seren staff and teachers must take precedence. However, this DOES NOT mean the Seren Summer School is cancelled so do not fear if you have submitted an application. For those still to decide, we encourage you to apply. 

Going Digital!
We have already started planning for these circumstances and cannot wait to offer successful applicants the opportunity to join the digital Seren Summer School 2020! We will be arranging online lectures, seminars and remote tutorials centred on this year’s theme of ‘Intelligence: Real and Artificial’. Participants will also be able to join admissions guidance workshops and other helpful sessions we may arrange. We are very excited to give delegates the best experience possible: providing knowledge and skills that they can utilise in the future.

What next?
The digital Summer School will still take place across the week of 17-21 August. We’re still planning at the moment, so further details, a timetable and full instructions will be provided to successful applicants nearer the time.  
>>>>>>>>>>>Information

The summer school is a joint initiative between the University of Oxford's Jesus College and the Welsh Government’s Seren programme. The summer school is free of charge, with travel, meals and accommodation all paid for.


ALL Year 12 participants in Seren are encouraged to apply. Participants from each of the eleven Seren hubs will be selected on their academic merit and potential. An individual's socioeconomic circumstances will be considered but will not determine the outcome of the application process.


The summer school runs from midday on Monday 17th August to midday on Friday 21st August 2019. Please make sure you read the Summer School information guide, which can be found here, before continuing with your application.Deadlines

The deadline for submitting an application is 17:00 Friday 22nd May 2020. You will be informed of the decision by email on Friday 26th June 2020.Completing your application

In the following sections you will be asked to provide:

 • Acceptance of our Privacy Policy 
 • The necessary details to register your application (personal details, school information, etc.)
 • A short personal statement
 • A short essay 
 • Contact details for a suitable referee
 • Acceptance of our parent/guardian permissions guidance. 


All questions are provided in English and Welsh, however, please complete the form in English.


If you have any queries or issues with the form, please contact Shelley Knowles on shelley.knowles@jesus.ox.ac.uk. Thank you and good luck with your application!
Ysgol Haf 2020 Coleg yr Iesu


>>>>>>>>>>>
Diweddariad COVID-19 – 11 Mai 2020
Yn dilyn ein diweddariad diwethaf ar 2 Ebrill, gallwn bellach roi rhagor o wybodaeth ynghylch cyflenwi Ysgol Haf Seren Coleg yr Iesu, Rhydychen 2020.

Oherwydd y risgiau iechyd sy’n gysylltiedig â chynnal yr ysgol haf fel ysgol breswyl, rydym, yn anffodus, wedi penderfynu dileu elfen breswyl y rhaglen. Hyd yn oed petai cyfyngiadau’r Llywodraeth yn cael eu llacio neu eu codi cyn i ddyddiad cychwyn bwriedig yr ysgol haf gyrraedd, nid ydym o’r farn y byddai cael cymaint o bobl yn y Coleg - yn ddiogel nac yn briodol oherwydd bod y lle a’r ddarpariaeth ar gyfer ymbellhau cymdeithasol yn gyfyngedig. 

Er bod y penderfyniad hwn yn peri tristwch i’r Coleg, ac yn enwedig i’r tîm Allgymorth a Mynediad, mae’n rhaid rhoi blaenoriaeth i iechyd a diogelwch cynrychiolwyr yr Ysgol Haf, staff Coleg yr Iesu a staff ac athrawon Seren.

Er hynny, NID yw hyn yn golygu bod yr Ysgol Haf Seren wedi’i chanslo, felly na phoener os ydych wedi cyflwyno cais. I’r rheini ohonoch sydd heb benderfynu eto, rydym yn eich annog i wneud cais.

Mynd yn ddigidol!
Rydym eisoes wedi cychwyn cynllunio ar gyfer yr amgylchiadau hyn, ac yn edrych ymlaen at gynnig cyfle i ymgeiswyr llwyddiannus ymuno ag Ysgol Haf ddigidol Seren 2020! Byddwn yn trefnu darlithoedd a seminarau ar-lein a thiwtorialau o bell a fydd yn canolbwyntio ar y thema eleni, sef ‘Intelligence: Real and Artificial’.

Bydd y cyfranogwyr hefyd yn gallu ymuno â gweithdai i gael arweiniad ar y broses dderbyn a sesiynau defnyddiol eraill a gaiff eu trefnu gennym. Rydym yn edrych ymlaen at roi’r profiad gorau i gyfranogwyr, gan roi sgiliau a gwybodaeth iddynt eu defnyddio yn y dyfodol.

Beth nesaf?
Bydd yr Ysgol Haf ddigidol yn parhau i fynd rhagddi rhwng17-21 Awst. Rydym dal wrthi’n llunio’r rhaglen ar hyn o bryd, ac felly byddwn yn anfon rhagor o wybodaeth, amserlen a chyfarwyddiadau llawn i’r ymgeiswyr llwyddiannus yn agosach at yr amser.  

>>>>>>>>>>>


Gwybodaeth

Mae’r ysgol haf yn fenter ar y cyd rhwng Coleg yr Iesu Prifysgol Rhydychen a rhaglen Seren Llywodraeth Cymru. Mae’r ysgol haf yn gwbl ddi-dâl, ac mae costau teithio, prydau bwyd a llety i gyd yn cael eu talu.   


Anogir POB disgybl Blwyddyn 12 sy’n rhan o Rwydwaith Seren i gyflwyno cais. Dewisir cyfranogwyr o bob un o 11 canolfan Seren ar sail eu teilyngdod a’u potensial academaidd. Bydd amgylchiadau economaidd-gymdeithasol unigolyn yn cael eu hystyried ond ni fyddant yn penderfynu canlyniad y broses ymgeisio. 


Cynhelir yr ysgol haf rhwng dydd Llun 17 Awst 2020 am hanner dydd a dydd Gwener 21 Awst 2020 am hanner dydd. Bydd angen i chi wneud yn siŵr eich bod wedi darllen canllaw gwybodaeth yr Ysgol Haf, sydd i’w weld yma, cyn parhau â’ch cais.Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd 17:00 Gwener 22 Mai 2020. Fe’ch hysbysir am y penderfyniad mewn e-bost ddydd Gwener 26 Mehefin 2020.Cwblhau eich cais

Yn yr adrannau nesaf, gofynnir i chi ddarparu'r canlynol:


 • Cadarnhad eich bod yn derbyn ein Polisi Preifatrwydd 
 • Y manylion angenrheidiol er mwyn cofrestru eich cais (manylion personol, gwybodaeth am eich ysgol etc.)
 • Datganiad personol byr
 • Traethawd byr 
 • Manylion cyswllt canolwr addas
 • Cadarnhad eich bod yn derbyn ein canllaw caniatadau i rieni/gwarchodwyr.


Caiff y cwestiynau i gyd eu darparu yn Gymraeg a Saesneg ond dylid cwblhau’r ffurflen yn Saesneg.


Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y ffurflen neu os cewch unrhyw drafferthion, cysylltwch â Shelley Knowles yn shelley.knowles@jesus.ox.ac.uk. Diolch - a phob lwc gyda’ch cais!


* Mandatory field

Data Storage

Student data will be stored on a database in accordance with Jesus College’s Data Protection Policy, which can be found here: https://www.jesus.ox.ac.uk/about-jesus-college/public-documents/data-protection-information/data-protection-policy.  


Storio Data

Bydd data myfyrwyr yn cael ei storio mewn cronfa ddata yn unol â Pholisi Diogelu Data Coleg yr Iesu, sydd ar gael yma: https://www.jesus.ox.ac.uk/about-jesus-college/public-documents/data-protection-information/data-protection-policy


Privacy Policy and Data Statement / Polisi Preifatrwydd a Datganiad Data


Data Sharing

The summer school is a joint initiative with the Welsh Government’s Seren programme. Therefore, in order to plan, manage, promote and evaluate the Summer School, Jesus College may need to share applicant information with Welsh Government. If you are selected to attend the Summer School, we will contact you in early July with a data permissions form and appropriate instructions.

 

Rhannu Data

Mae’r ysgol haf yn fenter ar y cyd â rhaglen Seren Llywodraeth Cymru. Felly, er mwyn cynllunio, rheoli, hyrwyddo a gwerthuso’r Ysgol Haf, mae’n bosibl y bydd angen i Goleg yr Iesu rannu gwybodaeth ymgeiswyr â Llywodraeth Cymru. Os ydych yn cael eich dewis i fynychu’r Ysgol Haf, byddwn yn cysylltu â chi yn gynnar ym mis Gorffennaf gan anfon ffurflen ganiatâd ar gyfer data a’r cyfarwyddiadau priodol. 


Your Rights

Under the Data Protection Act 2018 you have the right to a copy of the data held about you by us. If you have any concerns about the use of data for these purposes or would like a copy of the data you have supplied directly to us, requests should be made in writing to matthew.williams@jesus.ox.ac.uk.

 

Eich Hawliau    

O dan Ddeddf Diogelu Data 2018 mae gennych hawl i gael copi o’r data sydd gennym amdanoch. Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â’r defnydd o ddata at y dibenion hyn neu os hoffech gael copi or data rydych chi wedii roi i ni yn uniongyrchol, dylid gwneud cais ysgrifenedig i matthew.williams@jesus.ox.ac.uk.

Information about you / Gwybodaeth amdanoch chi
(dd/mm/yyyy)


Email address / Cyfeiriad e-bost 

Note: This should be an email address we can contact you on during the application process and an email account you monitor regularly. Should you be offered a place on the Summer School 2020, we will need to contact you before, during and after the programme.

Noder: Dylech sicrhau ein bod yn gallu defnyddio’r cyfeiriad e-bost hwn i gysylltu â chi yn ystod y broses ymgeisio, a’ch bod yn monitro’r cyfrif e-bost yn rheolaidd.  Os ydych yn cael cynnig lle yn Ysgol Haf 2020, bydd angen i ni gysylltu â chi cyn, yn ystod ac ar ôl y rhaglen. 
Your Qualifications / Eich Cymwysterau


Please list the subjects and grades you attained / Rhestrwch y pynciau a’ch graddau

Please list the subjects you are studying and the grades you are aiming to attain / Rhestrwch y pynciau rydych chi’n eu hastudio a’r graddau rydych chi’n gobeithio eu cael.

Personal statement / Datganiad Personol

Please explain in no more than 500 words why you want to attend the Jesus College Summer School. You may wish to describe your academic interests and what you think you would take from the summer school.

 

Mewn 500 o eiriau neu lai, eglurwch pam eich bod yn awyddus i fynychu Ysgol Haf Coleg yr Iesu. Efallai yr hoffech ddisgrifio’ch diddordebau academaidd a nodi sut rydych chi’n meddwl y byddech yn cael budd o fynychu’r ysgol haf.


Short essay / Traethawd byr

In no more than 500 words, please answer the following question. How should we define intelligence?”

 

Mewn dim mwy na 500 o eiriau, atebwch y cwestiwn canlynol. "Sut ddylem ni ddiffinio deallusrwydd?"


References / Geirda

Please provide contact details of one referee / Nodwch fanylion cyswllt un canolwr.

 

Suitable referees are school teachers and Seren hub coordinators / Mae athrawon ysgol a chydgysylltwyr canolfannau Seren yn ganolwyr addas.

Please ask your referee to email a short academic reference about you to shelley.knowles@jesus.ox.ac.uk no later than Friday 12th June 2020.


Gofynnwch i'ch canolwr e-bostio geirda academaidd byr amdanoch chi i shelley.knowles@jesus.ox.ac.uk ddim hwyrach na dydd Gwener 12 Mehefin 2020.


More about you / Mwy o wybodaeth amdanoch chi

To help us consider your application and accommodate any needs you might have, please provide details below. This application forms requests multiple pieces of information and we will weigh them judiciously and in context when selecting students for participation in the summer school. We request this information in order to ensure that we select students who we think will benefit most from the scheme: however, there is no formal requirement to meet any of these criteria and all applications are considered in context.

 

Er mwyn ein helpu i ystyried eich cais a bodloni unrhyw anghenion sydd gennych, mae angen i chi ddarparu'r wybodaeth isod. Mae'r ffurflen gais hon yn gofyn am sawl darn o wybodaeth, a byddwn ni'n pwyso a mesur y wybodaeth hon mewn ffordd ddeallus ac yn ei chyd-destun wrth ddewis myfyrwyr i gymryd rhan yn yr ysgol haf. Rydym yn gofyn am y wybodaeth hon er mwyn sicrhau ein bod yn dewis myfyrwyr a fydd yn cael y budd mwyaf o'r cynllun yn ein barn ni: fodd bynnag, nid oes unrhyw ofyniad ffurfiol i fodloni unrhyw un o'r meini prawf hyn, ac mae pob cais yn cael ei ystyried yn ei gyd-destun.


If yes, please specify the nature of your disability. And please advise us of any adjustments you may require as a result of this disability.

 

Os ‘oes’, nodwch natur eich anabledd. Hefyd, rhowch wybod am unrhyw addasiadau y byddai eu hangen arnoch chi oherwydd eich anabledd.Please list below any higher education residential programmes you have attended or will be attending during the 2019/2020 school year (e.g. Oxford’s UNIQ programme, Harvard Summer School)

 

Nodwch unrhyw gynllun preswyl addysg-uwch yr ydych chi wedi mynychu neu y byddwch yn mynychu yn y flwyddyn ysgol 2019/20 (e.e.  cynllun UNIQ Rhydychen, Ysgol Haf Harvard)


Parent/Guardian Consent / Caniatâd Rhiant/Gwarcheidwad

If you are under 18 years of age, we strongly recommend that you obtain permission from your parent/guardian before submitting this application form. If your application is successful, and you are under 18, Jesus College will require written consent from your parent or guardian for you to attend.

 

If you are offered a place, we will contact you in early July with further instructions and the appropriate consent form.  Os ydych o dan 18 oed, rydym yn argymell yn gryf y dylech sicrhau caniatâd eich rhiant/gwarcheidwad cyn cyflwyno’r ffurflen gais hon. Os yw’ch cais yn llwyddiannus, a’ch bod o dan 18 oed, bydd Coleg yr Iesu angen derbyn caniatâd ysgrifenedig eich rhiant neu’ch gwarcheidwad er mwyn i chi fynychu’r Ysgol Haf.

 

Os ydych yn cael cynnig lle, byddwn yn cysylltu â chi yn gynnar ym mis Gorffennaf gan anfon cyfarwyddiadau pellach a’r ffurflen ganiatâd briodol.  Declaration and signature / Datganiad a llofnod

Please write your full name followed by the date to sign this form / Ysgrifennwch eich enw llawn gan nodi’r dyddiad er mwyn llofnodi'r ffurflen hon.